СТУДИИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Преземања

# Датотека Датум на објава Големина Број на преземања
1 pdf Виктор А. Фридман, Македонистички студии, 2011 January 25, 2018 10:36 am 5 MB 728
2 pdf Victor A. Friedman, Macedonian Studies 2, 2015. January 25, 2018 10:36 am 4 MB 509
3 pdf Ирена Савицка, Фонетските проблеми во ареалната лингвистика, 2014. January 25, 2018 10:37 am 3 MB 1152
4 pdf Зузана Тополињска, Македонските дијалекти во Егејска Македонија, Синтакса, том I, 1995. January 25, 2018 10:36 am 28 MB 476
5 pdf Зузана Тополињска, Македонските дијалекти во Егејска Македонија, Синтакса, том II, 1997. January 25, 2018 10:37 am 34 MB 440
6 pdf Ирена Савицка, Ана Цихнерска, Местото на македонската фонетика во рамките на словенскиот и на балканскиот јазичен свет, 2018 June 20, 2018 6:20 am 5 MB 3464
7 pdf уредник: Марјан Марковиќ, Лингвистички атлас на македонските дијалекти (според материјалите на Општословенскиот лингвистички атлас - ОЛА), 2020. May 26, 2020 7:09 am 20 MB 328
8 pdf И. Савицка, Б. Геразов, В. Лаброска, А. Цихнерска, А. Травињска, Супрасегментална фонетика и фонологија, Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик, 2021 March 31, 2021 3:26 pm 3 MB 147