СЛАВИСТИЧКИ СПОРЕДБЕНИ СТУДИИ

Преземања

# Датотека Датум на објава Големина Број на преземања
1 pdf Zuzanna Topolińska, Božidar Vidoeski, Polski – macedoński. Gramatyka konfrontatywna (Zarys problematyki). Zeszyt 1, 1984. January 25, 2018 10:30 am 17 MB 408
2 pdf Божидар Видоески, Ирена Савицка, Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 2. Прозодија, 1999. January 25, 2018 10:30 am 9 MB 1221
3 pdf Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 3. Студии од морфосинтаксата, 2000. January 25, 2018 10:30 am 11 MB 1715
4 pdf Казимјера М. Солецка, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 4. Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифрастички изрази, 2001. January 25, 2018 10:30 am 10 MB 778
5 pdf Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 5. Реченица во реченица, 2001. January 25, 2018 10:31 am 12 MB 2254
6 pdf Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 6. Синтаксичка деривација, 2003. January 25, 2018 10:31 am 11 MB 352
7 pdf Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 7. Околу семантичката структура на реченицата, 2007. January 25, 2018 10:31 am 12 MB 346
8 pdf Зузана Тополињска, Полски - македонски, Граматичка конфронтација 8. Развитокот на граматичките категории, 2008. March 26, 2019 2:47 pm 3 MB 2133
9 pdf Зузана Тополињска, Полски - македонски, Граматичка конфронтација, 9. Негација, 2010. January 25, 2018 10:31 am 1 MB 555
10 pdf Зузана Тополињска, Полски - македонски, Граматичка конфронтација, 10. Спирала на еволуцијата, 2010. January 25, 2018 10:31 am 8 MB 1812
11 pdf Зузана Тополињска, Студии од македонско - бугарската јазична конфронтација, 1996. May 15, 2018 8:16 am 7 MB 469
12 pdf Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска, Македонски-полски, Семантичка деривација на одбрани прасловенски корени, 2019. September 16, 2019 11:31 am 4 MB 516