СЛАВИСТИЧКИ СПОРЕДБЕНИ СТУДИИ

Преземања

# Датотека Датум на објава Големина Број на преземања
1 pdf Zuzanna Topolińska, Božidar Vidoeski, Polski – Macedoński. Gramatyka konfrontatywna (Zarys problematyki) 1. Wprowadzenie, 1984. January 25, 2018 10:30 am 17 MB 54
2 pdf Божидар Видоески, Ирена Савицка, Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 2. Прозодија, 1999. January 25, 2018 10:30 am 9 MB 140
3 pdf Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 3. Студии од морфосинтаксата, 2000. January 25, 2018 10:30 am 11 MB 136
4 pdf Казимјера М. Солецка, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 4. Македонско-полски синтаксички речник на глаголите и блискозначните перифрастички изрази, 2001. January 25, 2018 10:30 am 10 MB 95
5 pdf Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 5. Реченица во реченица, 2001. January 25, 2018 10:31 am 12 MB 374
6 pdf Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 6. Синтаксичка деривација, 2003. January 25, 2018 10:31 am 11 MB 53
7 pdf Зузана Тополињска, Полски~македонски. Граматичка конфронтација 7. Околу семантичката структура на реченицата, 2007. January 25, 2018 10:31 am 12 MB 37
8 pdf Зузана Тополињска, Полски - македонски, Граматичка конфронтација 8. Развитокот на граматичките категории, 2008. January 25, 2018 10:31 am 839 KB 35
9 pdf Зузана Тополињска, Полски - македонски, Граматичка конфронтација, 9. Негација, 2010. January 25, 2018 10:31 am 1 MB 35
10 pdf Зузана Тополињска, Полски - македонски, Граматичка конфронтација, 10. Спирала на еволуцијата, 2010. January 25, 2018 10:31 am 8 MB 189
11 pdf Зузана Тополињска, Студии од македонско - бугарската јазична конфронтација, 1996. May 15, 2018 8:16 am 7 MB 52